ใครที่ยังไม่ได้รับเงิน 15,000 บาท อย่าลืมเช็คสิทธิ์ประกันสังคมจะได้ไม่เสียผลประโยชน์

จาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ที่ทำเอาทั้งโลกต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรงจนส่งผลให้หหลายๆ กิจการต้องปิดการดำเนินการรวมไปถึงการปลดพนักงานออก ในประเทศไทยเองที่มี การล็อกดาวน์ประเทศ เป็นเวลานานและยังมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นยิ่งทำให้การซื้อขายชะลอตัวจนเจ้าของกิจการต่างก็ตัดสินใจเลิกกิจการ ทำให้คนไทยหลายๆ คนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต้องตกงานและไม่มีรายได้เลี้ยงชีพอีกต่อไป ทาง ประกันสังคม จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยาประกันสังคมสำหรับพนักงานที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิท-19 และตกงานขาดรายได้ และเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 โดยให้เป็นเงินสนับสนุนสูงถึง 15,000 บาท ซึ่งได้มีกำหนดการในการโอนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โฆษก สำนักงานประกันสังคม ได้อกมาเผยว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวประชาชนเป็นการชดเชยรายได้ให้แก่พนักงานที่นายจ้างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 และได้มีการยื่นว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยกับทางประกันสังคมไว้แต่ไม่ได้รับเงินชดเชยรายได้ เนื่องจากไม่เข้า เกณฑ์การส่งเงินสมทบ เป็นเวลา 6 เดือนภายในเวลา 15 เดือน

ผู้ประกันตนนั้นไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม เมื่อทางประกันสังคมโอนเงินชดเชยเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งผ่านทาง SMS ให้ทราบโดยทันที แต่หากต้องการทราบว่าตนเองนั้นเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ สามารถเช็คสิทธิ์ได้ด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ เมื่อเข้าไปแล้วให้คลิกที่มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือการเยียวยา จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลักและกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งผลการตรวจสอบก็จะขึ้นเป็นสองกรณีด้วยกันคือได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์ โดย เงินชดเชยรายได้ นั้นจะได้รับช้าเร็วแตกต่างกันออกไปตามธนาคารที่ผู้ประกันตนแจ้งไว้กับทาง ประกันสังคม หากใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยก็จะได้รับโอนเงินชดเชยภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 แต่หากผู้ประกันตกใช้บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ก็จะได้รับโอน เงินชดเชยรายได้ ภายในวันที่ 31 สิงหคม 2563 แทน เหตุที่ได้รับช้ากว่าเนื่องจากธนาคารกรุงไทยนั้นเป็นธนาคารที่หน่วยงานรัฐใช้งาน การดำเนินการต่างๆ จึงจะมีความรวดเร็วมากกว่า หากผู้ประกันตนท่านใดเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินภายนเวลาที่กำหนดสามารถติดต่อสอบถามไปยัง สำนักงานประกันสังคม เพื่อตรวจสอบและติดตามเรื่องได้